Komunikat Syndyka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 5 lutego 2015 r., godzina 11:14, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 53/15 (aktualna sygn. akt X GUp 87/15), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z możliwością zawarcia układu. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 87/15, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Małgorzata Brzozowska

Sygn. akt X GUp 87/15


w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, toczącym się pod sygn. akt X GUp 87/15; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
  8. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym. Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

Wzór zgłoszenia wierzytelności zamieszczony jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Komunikat nr 10 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dn. 17.12.2014 r.


W dniu 17 grudnia 2014 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 105/DGD/2014 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: PKO Bank Polski) w okresie od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji. Lista tych oddziałów stanowi załącznik do uchwały nr 105/DGD/2014.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w wybranym przez siebie oddziale PKO Banku Polskiego. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w banku albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówki, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału Banku z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście lub telefonicznie).

Po zakończeniu wypłat przez PKO Bank Polski środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Kasy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z PKO Bankiem Polskim:

Infolinia: 801 302 302 (dla dzwoniących w kraju) oraz 81 535 65 65 (dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
e-mail: kancelaria@bfg.pl,
adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
CMS by Tenkai sp. z o.o.
Strona Główna | O nas | Komunikaty | Kontakt